Хайлтын үр дүн '������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������������������������������ ������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������������ MSK ������������������������������������'